Prywatność

Oświadczenie o ochronie prywatności

„Accent czuwa nad Twoimi danymi”

Artykuł 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Accent Jobs For People NV, z siedzibą pod adresem Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw BCE pod numerem 0455.069.956, oraz Accent Construct NV, z siedzibą pod adresem Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, spółka wpisana do rejestru BCE pod numerem 0887.120.626 (zwane dalej łącznie „ACCENT”) wspólnie przetwarzają dane osobowe (jako „współadministratorzy”) określonych osób (zwanych dalej „podmiotami, których dotyczą dane”).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności (zwana dalej „Oświadczeniem o ochronie prywatności”) jest skierowane do następujących podmiotów, których dotyczą dane: osób składających podania o pracę, kandydatów, pracowników tymczasowych, zainteresowanych stron, klientów i firm. ACCENT bardzo poważnie traktuje prywatność tych osób. Dane (o charakterze osobowym) uzyskane przez ACCENT będą odpowiednio i starannie chronione.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, ponieważ informuje ono o prawach i obowiązkach użytkownika w stosunku do ACCENT. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być co pewien czas zmieniane lub aktualizowane, dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z jego treścią. 

1.2 ACCENT stosuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanym powszechnie pod nazwą RODO) oraz do ustawy z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również do postanowień dotyczących zwalczania spamu zawartych w księdze XII belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego dotyczącej „prawa gospodarki elektronicznej” (w stosownych przypadkach). 

Artykuł 2. Dane o charakterze osobowym 

2.1 ACCENT przetwarza otrzymywane dane osobowe, takie jak:

 • Elektroniczne dane identyfikacyjne:
 • w tym adres IP, za pośrednictwem plików cookie (patrz art. 7) itp.; 
 • Dane identyfikacyjne: 
 • w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres itp.; 
 • Informacje zawodowe i/lub dotyczące wykształcenia:
 • w tym CV, list motywacyjny, wykształcenie, historia pracy itp.;
 • Dane dotyczące administrowania listami płac:
 • w tym krajowy numer ewidencyjny, stan cywilny, skład rodziny, numer rachunku bankowego itp.

2.2 ACCENT przetwarza również dane dostępne publiczne. Dane publiczne to informacje, które podlegają obowiązkowi publikacji, takie jak zgłoszenie powołania danej osoby na stanowisko dyrektora firmy w rejestrze belgijskiego Ośrodka Informacji Gospodarczej (Crossroads Bank for Enterprises), dane upublicznione przez użytkownika, takie jak informacje na jego stronie internetowej lub w serwisie LinkedIn, dane, które są ogólnie znane w Twoim regionie lub które pojawiły się w prasie lub też dane dostępne na przykład w bazie Graydon. 

Artykuł 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

3.1 Ogólne cele i podstawa prawna: 

ACCENT wykorzystuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie do niżej wymienionych celów:

 • Elektroniczne dane identyfikacyjne:
 • w celu utrzymywania i ulepszania witryny i aplikacji;
 • Podstawą prawną jest uzasadniony interes spółki ACCENT, aby stale ulepszać swoją stronę internetową, aplikacje i usługi oraz zapewniać prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ACCENT. Uzasadnione interesy ACCENT nie mogą i nie będą w żadnym wypadku przeważać nad Twoimi prawami w zakresie ochrony prywatności.
 • Dane identyfikacyjne: 
 • w celu zapewnienia Ci żądanych informacji lub usług;
 • w celu oferowania naszych usług w najlepszy możliwy sposób;
 • aby dostosowywać nasze usługi i zapewnić dopasowanie odpowiednich profili; w związku z tym możemy stosować techniki profilowania oraz uzupełniania i wzbogacania danych;
 • Podstawą prawną jest wykonywanie umowy lub Twoja uprzednia wyraźna zgoda.
 • Informacje zawodowe i/lub dotyczące wykształcenia:
 • w celu oceny, czy jesteś odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko;
 • aby skontaktować się z Tobą, jeśli odrzuciliśmy lub nie Twoje podanie o pracę oraz gdy chcemy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną;
 • aby skontaktować się z Tobą, jeśli w najbliższej przyszłości pojawi się odpowiednie stanowisko;
 • w celu oferowania naszych usług w najlepszy możliwy sposób;
 • aby dostosowywać nasze usługi i zapewnić dopasowanie odpowiednich profili; w związku z tym możemy stosować techniki profilowania oraz uzupełniania i wzbogacania danych;
 • na podstawie prawnej wykonania umowy lub na podstawie uzasadnionego interesu ACCENT, w celu poinformowania Cię o ocenie Twojego podania.
 • Dane dotyczące administrowania listami płac:
 • w celu wypłaty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dodatków urlopowych lub innych płatności należnych z tytułu umowy o pracę;
 • Podstawą prawną jest wykonanie umowy.

Nie masz obowiązku ujawnienia swoich danych osobowych, ale musisz mieć świadomość, że wykonanie niektórych usług stanie się niemożliwe, jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie tych danych.

3.2 Marketing bezpośredni:

Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (np. promocji i akcji marketingowych w związku z naszymi usługami).

Informacje w ramach marketingu bezpośredniego dotyczące usług ACCENT mogą być wysyłane do obecnych klientów ACCENT i jej spółek zależnych w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej działalności. Te uzasadnione interesy nie mogą i nie będą w żadnym wypadku przeważać nad Twoimi prawami w zakresie ochrony prywatności.

Przed wysłaniem informacji w ramach marketingu bezpośredniego (np. o promocjach i kampaniach marketingowych w ramach naszych usług) kandydatom, pracownikom tymczasowym i potencjalnym klientom zawsze jest wymagana ich wyraźna zgoda.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bezpłatnie: w sprawie wycofania zgody zob. art. 5 i 10.

3.3 Przekazywanie danych stronom trzecim:

3.3.1 Przekazywanie danych zewnętrznym dostawcom usług

ACCENT może przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług zapewniającym wsparcie techniczne i operacyjne oraz ogólnie usługodawcom zewnętrznym (np. prawnikom, audytorom itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług i/lub jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub orzeczenie sądu.

ACCENT nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych, wynajmować ich, udostępniać ani w inny sposób przekazywać ich komercyjnie stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej.

3.3.2 Przekazywanie danych wewnątrz grupy

ACCENT jest częścią grupy House of HR, w skład której wchodzi kilka firm prowadzących działalność w dziedzinie kadr i zasobów ludzkich. Więcej informacji o grupie House of HR i jej spółkach członkowskich można znaleźć na stronie https://www.houseofhr.com/companies.

ACCENT może udostępniać przetwarzane dane osobowe innym spółkom w ramach grupy House of HR w kontekście współpracy wewnątrzgrupowej i/lub usług wewnątrzgrupowych w celu usprawnienia, ułatwienia i uproszczenia działań i usług ACCENT i grupy House of HR (np. usługi teleinformatyczne, księgowość, analizy i statystyki, zarządzanie obsługą dłużników, marketing bezpośredni itp.).

W pewnych przypadkach ACCENT może działać jako współadministrator danych w celu przetwarzania Twoich danych osobowych wraz z innymi spółkami z grupy House of HR. Oznacza to, że spółki te będą ustalać wspólnie cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku są one wspólnie odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Niezależnie od tego ACCENT pozostaje Twoim głównym punktem kontaktowym, również w zakresie egzekwowania Twoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych (więcej informacji na temat korzystania z Twoich praw zawiera art. 5).

3.4 Przekazywanie danych do państw trzecich:

ACCENT może przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W przypadku przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, ACCENT gwarantuje, że podejmie wszelkie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, w tym obejmujące realizację postanowień umownych, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych przekazywanych za granicę.

3.5 Wymagania prawne: 

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że ACCENT będzie zobowiązany ujawnić dane osobowe wskutek nakazu sądowego lub w celu wykonania innych obowiązujących przepisów prawa. ACCENT dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić osobę zainteresowaną o tym fakcie z wyprzedzeniem, chyba że będzie to niemożliwe wskutek ograniczeń prawnych. 

Artykuł 4. Okres przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w art. 3, oraz stosunków umownych między ACCENT a Tobą: 

 • Elektroniczne dane identyfikacyjne, takie jak adres IP: przez czas wizyty na stronie internetowej lub używania aplikacji;
 • Dane identyfikacyjne: przez czas trwania żądanego świadczenia usług; 
 • Dane kandydatów i/lub pracowników tymczasowych:
 • Jeśli kiedykolwiek byłeś zatrudniony przez Accent:

Twoje dane przechowujemy przez 10 lat od daty zakończenia ostatniej umowy o pracę ze względu na możliwe roszczenia handlowe i wypadki przy pracy.

Paski wypłat, dokumenty ewaluacyjne i CV będą usuwane po upływie 5 lat.

 • Jeśli nigdy nie byłeś zatrudniony przez Accent:

Dane wszystkich kandydatów, z którymi nie zawarto umowy ani nie nawiązano kontaktu w ciągu ostatnich 10 lat, zostaną usunięte.

Dane wszystkich kandydatów będą przechowywane w bazie danych przez 5 lat w związku z możliwością roszczeń dotyczących dyskryminacji.

W przypadku kandydatów, z którymi ostatni kontakt miał miejsce od 5 do 10 lat wcześniej, dokumenty (takie jak CV) i dane osobowe (takie jak telefon komórkowy czy adres e-mail) zostaną automatycznie usunięte po 5 latach.

 • Dane identyfikacyjne zleceniodawcy, klienta lub innego partnera: przez czas trwania świadczenia usług oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; 
 • Zdjęcia i nagrania wideo: przez okres realizacji wnioskowanych usług.

Wyżej wymienione dane osobowe przechowywane są w każdym wypadku zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa oraz terminami przedawnienia, które zobowiązują nas do dłuższego przechowywania danych osobowych, np. do celów obrony naszych interesów w postępowaniu sądowym. 

Artykuł 5. Twoje prawa

Masz prawo w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia dostępu do nich, poprawienia ich lub usunięcia. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania przekazania takich danych.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami (dane kontaktowe znajdują się w art. 10). Mamy prawo prosić Cię o potwierdzenie swojej tożsamości, aby uniemożliwić innym osobom nieuprawniony dostęp do Twoich danych.

ACCENT nie zawsze jest zobowiązany przychylić się do Twoich żądań w kwestii realizacji Twoich praw – Twoje prawa mają zastosowanie tylko w zakresie i przypadkach przewidzianych przez prawo.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Belgii jest to urząd ochrony danych osobowych: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 274 48 00, faks +32(0)2 274 48 35, adres e-mail contact@adp-gba.be, strona internetowa https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artykuł 6. Bezpieczeństwo i poufność

Opracowane przez nas środki bezpieczeństwa są dostosowane pod względem technicznym i organizacyjnym do celów zapobiegania zniszczeniu, utracie, fałszowaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi lub omyłkowemu udostępnieniu stronom trzecim zgromadzonych danych oraz każdemu nieuprawnionemu przetwarzaniu tych danych. 

Aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, udzielamy dostępu do Twoich danych osobowych naszym pracownikom. 

Gwarantujemy podobny poziom ochrony poprzez egzekwowanie zobowiązań umownych – podobnych do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności – wobec naszych pracowników i wyznaczonych osób. Konkretnie oznacza to, że nasi pracownicy i wyznaczone osoby są zobowiązane do zachowania poufności, a dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby, które wykonują dotyczące ich niezbędne czynności w ramach swoich obowiązków służbowych.

Artykuł 7. Pliki cookie

7.1 Czym są pliki cookie? 

Cookie to niewielki plik wysyłany przez serwer ACCENT i zapisywany na dysku twardym Twojego komputera lub w pamięci smartfona. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane wyłącznie przez nas i jedynie podczas Twojej wizyty na stronie internetowej lub podczas użytkowania aplikacji. 

7.2 Dlaczego używamy plików cookie? 

Nasza strona internetowa i aplikacja wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu odróżnienia Twoich preferencji od preferencji pozostałych użytkowników naszej strony internetowej i aplikacji. Dzięki temu możemy zapewnić użytkownikowi bogatsze doświadczenia podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej i stosowania aplikacji, a ponadto pozwala nam to je ulepszać. 

W związku z ostatnimi zmianami przepisów prawnych wszystkie strony internetowe i aplikacje skierowane do określonych części Unii Europejskiej mają obowiązek uzyskać zgodę użytkownika na stosowanie i zapisywanie plików cookie i wykorzystywanie podobnych technologii na jego komputerach i urządzeniach mobilnych. Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera przejrzyste i pełne informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie i celów, do jakich są używane. 

7.3 Strona internetowa i aplikacja wykorzystują wyłącznie następujące pliki cookie: 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia skutecznego działania naszej strony internetowej i aplikacji. Zapewniają one prawidłowe działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych części strony internetowej. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać tak, jak powinna. W związku z tym tych niezbędnych plików cookie nie można zablokować.

Statystyczne pliki cookie

Te pliki cookie zbierają anonimowe dane o odwiedzających naszą stronę internetową. Chcemy w ten sposób dowiedzieć się, jakie strony są często odwiedzane, na jakich odwiedzający rezygnują z dalszego przeglądania itp. Dzięki tym szczegółowym informacjom możemy ulepszyć naszą stronę internetową i uczynić ją bardziej przyjazną dla wszystkich odwiedzających, w tym dla Ciebie.

Marketingowe pliki cookie

Dzięki marketingowym plikom cookie analizujemy Twoje zachowanie podczas przeglądania, abyśmy na ich podstawie mogli przedstawiać Ci istotne informacje. Ich celem jest wyświetlanie reklam dopasowanych do Ciebie. Nie zauważysz tego na naszej stronie internetowej accentjobs.be, ponieważ reklamy nie są na niej wyświetlane. Informacje dotyczące Twoich wyszukiwań na naszej stronie internetowej mogą jednak być uwzględniane na Facebooku, YouTube, Google lub innych stronach internetowych.

Pliki cookie służące do personalizacji

Pliki cookie służące do personalizacji zapewniają, że strona internetowa może zawierać informacje, które mają wpływ na Twoje osobiste potrzeby. Dzięki tym plikom cookie nasza strona internetowa może zawierać informacje, które wpływają na Twoje zachowanie podczas przeglądania, takie jak preferencje językowe lub region, w którym mieszkasz. W związku z tym możemy oferować Ci optymalne wrażenia z przeglądania stron internetowych.

Jeśli podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej ACCENT wybierzesz w komunikacie informującym o plikach cookie opcję „akceptuj wszystkie pliki cookie”, oznacza to, że zgadzasz się na umieszczenie wszystkich tych plików cookie na Twoim komputerze.

Google Analytics

Google Analytics to świadczona przez Google usługa analizy stron internetowych, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszych usług. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz sprawić, że Twoja aktywność w usłudze będzie niedostępna dla Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie usłudze Google Analytics informacji o Twojej aktywności podczas wizyt na stronie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google dotyczącą polityki prywatności i warunków korzystania z usług: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

.

7.4 Twoja zgoda: 

Masz prawo nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookie lub zablokować je, korzystając z ustawień plików cookie na naszej stronie internetowej lub zmieniając parametry konfiguracji przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będzie już można korzystać z niektórych funkcji serwisu.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail charlotte.devloo@accentjobs.be.

Więcej informacji na temat plików cookie można również znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/. Więcej informacji na temat internetowej reklamy behawioralnej i prywatności w Internecie można także znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.eu/.

Artykuł 8. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby informować Cię o najnowszych zmianach w Oświadczeniu o ochronie prywatności, będziemy aktualizować datę aktualizacji za każdym razem, gdy zostanie ono zmienione. Zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności wchodzi w życie z dniem aktualizacji.

Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian i/lub uzupełnień.

Będziemy również aktywnie informować Cię o istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Artykuł 9. Data ostatniej wersji

Data ostatniej wersji: 22 lipca 2021 r.

Artykuł 10. Kontakt

W razie pytań można kontaktować się z naszą inspektor ochrony danych Charlotte Devloo, dzwoniąc pod numer telefonu +32(0)51 460 562 lub pisząc na adres e-mail charlotte.devloo@accentjobs.be.

Kandydaci, pracownicy tymczasowi, osoby składające podania i zainteresowane strony:

Jeśli jesteś kandydatem, pracownikiem tymczasowym, osobą składającą podanie o pracę lub osobą zainteresowaną i masz pytania dotyczące sposobu, w jaki ACCENT wykorzystuje Twoje dane, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem tego formularza kontaktowego.

W związku z tym, że przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci pewne prawa (zob. art. 5). Użyj tego formularza, jeśli chcesz skorzystać z tych praw.